80 milliárdnyi pályázati forrás elérhető!

2016. február 02. kedd - 13:30 / kfarkas
  •    

Összesen több mint 80 milliárdos keretösszeggel öt új pályázati kiírás jelent meg február első napjaiban kertészeti, mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat!

150 milliárdos pályázat indul

Kép: PP

A Vidékfejlesztési program éves keretében az idén várhatóan több mint 800 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra pályázhatnak a gazdálkodók. A most rendelkezésre álló keret terhére a Miniszterelnökség 59 felhívás megjelentetését tervezi, ebből öt pályázati felhívását most tették közzé. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, de bővebb részleteket, hasznos tudnivalókat a témával kapcsolatban az ország különböző pontjain megrendezett konferenciáinkon tudhat meg.

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését támogató felhívás (VP2-6.3.1-16)

Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint – Debrecen
A Vidékfejlesztési Programról, a kiírt, vagy kiírás előtt álló pályázatokról, a finanszírozásról, a pályáztatási rendszerről minden részletet megtudhatnak az agráriumban érdekelt vállalkozók, vállalkozások, önkormányzatok, a Piac&Profit által támogatott konferencián.
Időpont: 2016. március 03. , Helyszín: Debrecen

A pályázat célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes, kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd forint.

Jelen felhívásra azok a – a 2004. évi XXXIV. törvény alapján – legfeljebb mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik vagy amelyek a pályázat benyújtásának időpontjában főállású őstermelőnek vagy mikrovállalkozásnak, illetve mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozónak vagy szociális szövetkezetnek számítanak.

A pályázatok benyújtására 2016. 03. 21-től 2018. 03. 20-ig van lehetőség.

További részleteket, illetve a letölthető felhívást és segédanyagokat itt talál!

Fontos!
A projekt tervezése és megvalósítása során figyelembe kell venni, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével ((VP-2-4.1.3.1.-16)

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka-igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75 százalékra növelését határozta el.

A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A művelet a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának a javulását.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22,5 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.

További részleteket, illetve a letölthető felhívást és segédanyagokat itt talál!

Fontos!
Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben;

– fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA-kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA-kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját;

– állattartással összefüggő üzemméret számítási alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméretszámítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR-nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR-bejelentésre kötelezett, az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján számolni; igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben;

– fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származott.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

– Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben: minden egyes tagja külön-külön megfelel a meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Kertészet korszerűsítése – gombaházak, hűtőházak létrehozását, meglévő gombaházak, hűtőházak korszerűsítését támogató felhívás (VP2-4.1.3.4-16)

A gombatermesztés szezonális hatásoktól függetlenül folyamatosan bevételt biztosít a vállalkozásoknak. Minőségi friss gombát kizárólag kézi szedéssel lehet biztosítani, így a vidéki térségekben történő munkahelyteremtésben is jelentős szerepet tölthet be.

Ez a föld eladó! – AGRÁR-AKADÉMIA
Időpont: 2016. február 11. ,
Helyszín: Budapest, Lurdy Konferencia – és Rendezvényközpont (Könyves Kálmán krt. 12–14.)
Több mint 350 ezer hektár állami tulajdonú szántó, rét és legelő került kalapács alá országszerte. A tervek szerint február közepén folytatják az állami földek eladását. A komoly kérdések azonban még csak a földárverések után jönnek. Hogyan szerződjünk a Nemzeti Földalappal? Milyen jogosultságai lesznek a bérlőnek és a tulajdonosnak? A konferencia előadói a résztvevők üzletvitelének sikere érdekében azonnal használható új információkat, tudásokat, tapasztalatokat osztanak meg. Személyes konzultációra is lehetőség nyílik!

A hűtőipar által előállított feldolgozott zöldség-gyümölcs termékek iránt egyre fokozódó igény mutatkozik a hazai és a nemzetközi piacokon is. A termelés bővítéséhez nélkülözhetetlen a folyamatos alapanyag-ellátás, amelyre alapozva a korszerű hűtőházi feldolgozó technológia alkalmazásával biztosítható a vásárlói igények folyamatos kielégítése. További elérendő cél a feldolgozott kertészeti termékek választékának bővítése, növelve a zöldség-, gyümölcsféleségek arányát.

Az ágazatok további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, így jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton belül a gombatermesztés és a hűtőházak versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 1. napjától 2018. február. 28. napjáig van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd forint.

További részleteket, illetve a letölthető felhívást és segédanyagokat itt talál!

Fontos!
Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok: a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény-termesztés fejlesztése (VP2-4.1.3.3-16)

A kertészeti ágazaton belül a gyógynövény termesztése és gyűjtése évszázados hagyománnyal bír, amelynek az agrárgazdaságban betöltött szerepe is jelentős, emellett hozzájárul a vidéki térségekben a foglalkoztatás fenntartásához és növeléséhez. Az ágazat által előállított természetes, gyógyászati alapanyagokra egyre növekvő igény mutatkozik, elsősorban a magasabb feldolgozottsági fokú késztermékek bel- és külpiaci értékesítése jelent az ágazat számára jó lehetőséget.

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka-igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75 százalékra növelését határozta el.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 3 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség.

További részleteket, illetve a letölthető felhívást és segédanyagokat itt talál!

Fontos!
Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy: cserje típusú növény telepítése esetében az ültetvényt az 1. melléklet E „Kötelező termesztésben tartási idő, a termőre fordulástól számított (év)” oszlopában meghatározott ideig művelésben tartja, és a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. Nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében az ültetvényt a 2. melléklet E „Termő évek” oszlopában meghatározott ideig művelésben tartja, és a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. Amennyiben a nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében a termő évek száma nem éri el a 3 évet, úgy a támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett köteles vállalni, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Amennyiben a 2. számú mellékletben nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény telepítésére irányul a támogatási kérelem, úgy, az arról kiállított szakmai ajánlásban foglalt Termő évek száma képezi a Fenntartási kötelezettséget, azzal, hogy amennyiben a termő évek száma nem éri el a 3 évet, úgy a támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett köteles vállalni, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A mellékletben nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény telepítése akkor támogatott, ha arról a támogatást igénylő a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által kiállított szakmai ajánlással rendelkezik.

A szakmai ajánlásnak tartalmaznia kell a 2. melléklet szerinti szakmai követelményeket. A projekt pénzügyileg befejezett, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

A gyümölcstermesztési ágazat az egyéb mezőgazdasági ágazatokhoz képest egységnyi területen kedvezőbb termelési érték termelő képességgel, ezzel együtt – a betakarítás, áru-előkészítés magas élőmunkaigénye miatt – kedvezőbb foglalkoztató- és eltartó képességgel rendelkezik.

Az ágazat további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, korszerű ültetvények kialakítása, fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése, így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A nagy kézimunka-igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75 százalékra növelését határozta el. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 19 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség.

További részleteket, illetve a letölthető felhívást és segédanyagokat itt talál!

Fontos!
Energiahatékonyság javítására vonatkozó elvárások
Energiahatékonyság javítását célzó (3.1 V. a). pont) projekt esetén legalább 10 százalék egységnyi energiahatékonyság-javulás teljesítése az elvárás.9 A támogatási kérelemhez csatolni szükséges a feltételnek való megfelelést alátámasztó, az adott technológiára vonatkozóan a témában releváns szakértő által elkészített a kiinduló állapotot is bemutató energetikai számítást.

 

Pénzszerzés
Kedves Olvasónk!
Ha érdekli ez a téma, és szeretne heti hírlevelet kapni a témában, vagy értesítést a megjelent új cikkekről, kérjük, adja meg nevét és e-mail címét!

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor